Пояснювальна записка

ДО ТИПОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ V-VІІ КАТЕГОРІЙ ПОСАД

  

 Належна організація системи професійного навчання держслужбовців є одним з першочергових завдань, без розв'язання якого неможливо підвищити ефективність державного управління. Центральним елементом цієї системи є підвищення кваліфікації державних службовців, і, насамперед тих, які мають досвід практичної роботи в місцевих органах державної виконавчої влади.

 

 В Законі України „Про державну службу" до основних обов'язків держслужбовців віднесене постійне вдосконалення організації роботи і підвищення професійної кваліфікації.

 

 Важливим кроком у правовому регулюванні підвищення кваліфікації державних службовців стала Програма кадрового забезпечення державної служби, затверджена Указом Президента України від 10.11.05 № 1035. Нею визначена необхідність розробки професійних програм підвищення кваліфікації (ПППК) та визначення державних вимог до рівня підготовки державних службовців, а також окреслене місце ПППК як однієї із складових державної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Важливість значення ПППК як складової відповідної державної системи підвищення кваліфікації набуло підтвердження ще в одному нормативному документі - "Положенні про систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.97 № 167.

 

 КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА підготовки державних службовців, яка затверджена Указом Президента України від 09.10.2000 р. №1212/2000, серед низки проблем, що викликають необхідність вирішення, визначає наступні:

 • визнання професійного навчання як обов'язкової невід'ємної складової професійної діяльності державних службовців та осіб з кадрового резерву, роботи з персоналом та розвиток гарантованих державою умов для такого навчання;
 • формування змісту професійного навчання;
 • організація навчального процесу відповідно до державних потреб на основі впровадження сучасних наукових досліджень та широкого використання вітчизняного і іноземного досвіду у сфері державного управління та державної служби.

 Зміст навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців   спрямований на оновлення та поглиблення соціально-гуманітарних,    політичних,    правових,    економічних, управлінських та спеціальних фахових знань та умінь, включаючи вивчення вітчизняного та іноземного досвіду державного управління та державної служби, фахового досвіду, необхідного для осіб, які займають посади певної категорії державних службовців. Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців є основною формою підвищення кваліфікації.

 

 Окрім вирішення завдання фахового удосконалення та оновлення знань і умінь державних службовців, які займають посади відповідних категорій в органах, на які поширюється чинність Закону "Про державну службу", а також осіб, зарахованих до кадрового резерву, професійна програма виконує ще одну важливу функцію - сприяє запровадженню державної системи проведення оцінки рівня кваліфікації держслужбовців (атестації), яка має здійснюватись після їх навчання за ПППК.

 

 Навчання за професійною програмою державних службовців V-VII категорій є основним видом підвищення їх кваліфікації, а сама програма - визначальним елементом державної системи атестації, критерієм визначення державних вимог до професійної підготовки держслужбовців.

 

 В подальшому підвищення кваліфікації державних службовців здійснюватиметься шляхом їх участі у цільових тематичних семінарах відповідно до конкретних потреб кожного держслужбовця, а навчання за ПППК здійснювати лише при:

 • прийомі уперше на державну службу (протягом першого року роботи);
 • зарахованні до кадрового резерву (з посади виконавця на посаду керівника V-VII категорії );
 • перед черговою атестацією, яка проводиться не рідше одного разу на три роки і є обов'язковою для кожного державного службовця;
 • наявності виробничих потреб.

 Державні службовці, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра з освітнього напрямку "державне управління" навчання за ПППК не проходять.

 

 Представлена професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій є документом, який визначає зміст і структуру навчального плану підвищення кваліфікації, зміст і обсяги навчальних модулів його нормативної та варіативної частин на основі визначених завдань і функцій державних службовців.

 

Особам, які успішно пройшли атестацію за професійною програмою, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого державного зразка.

 

Мета навчання державних службовців V-VII категорій за ПППК полягає в тому, щоб:

 • надати і оновити знання та вдосконалити і розвинути вміння, необхідні для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі;
 • привести фахову підготовку у відповідність сучасним вимогам до професійної кваліфікації державного службовця, підняти рівень базових знань та вмінь до рівня магістрів державної служби;
 • сформувати у державних службовців мотивацію потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

 

 Тривалість підвищення кваліфікації за професійною програмою складає 108 годин. Програмою кадрового забезпечення державної служби визначено, що строки підвищення кваліфікації державних службовців з відривом від роботи (в стінах навчального закладу) не повинні перевищувати 4-х тижнів. За чинними в Україні нормами, встановленими Міністерством освіти для вищих навчальних закладів (Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993  № 161), навчальний час студента (слухача) планується з розрахунку 9 академічних годин на день при шестиденному робочому тижні. Тривалість аудиторних занять, як правило, не повинна перевищувати 6 академічних годин на день. Таким чином, максимальний обсяг навчального навантаження слухача під час підвищення кваліфікації (враховуючи самостійну роботу) не повинен перевищувати 54 годин на тиждень (36 академічних годин аудиторних занять).

 Відповідно до вимог Положення про систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, методичних рекомендацій Головного управління державної служби щодо розробки ПППК, програма побудована за модульним принципом. Вона містить три складові (загальну, функціональну і галузеву), кожна з яких, в свою чергу, має дві частини:

 • нормативну, обов'язкову для вивчення всіма слухачами у всіх навчальних закладах;
 • варіативну (вибіркову), перелік навчальних модулів якої складається з навчальних модулів, що обираються центром та слухачами самостійно, виходячи з конкретних потреб у навчанні.

 

 Загальна складова. Опанування загальної складової професійної програми сприяє розкриттю базисних питань, що торкаються професійних знань, умінь та особистих якостей державного службовця, не пов'язаних безпосередньо з механізмом реалізації завдань та виконанням конкретних функцій у певній галузі чи сфері діяльності (на даному робочому місці). Основна мета навчання за загальною складовою полягає у наданні та поглибленні конкретних знань з управлінських, правових, економічних, соціально-гуманітарних дисциплін, формуванні умінь їх застосовувати в практичній діяльності, а також корегуванні світоглядних засад державного службовця для забезпечення адекватного розуміння ним своїх обов'язків і повноважень.

 

 Функціональна складова. Цикл дисциплін, що увійшли до функціональної складової, сприятимуть опануванню таких навчальних тем, які дозволять державному службовцю розв'язувати поставлені перед ним завдання, тобто безпосередньо виконувати управлінські та/або виконавчі функції і обов'язки, що визначені в його посадових інструкціях.

 Нормативна частина функціональної складової ПППК комплектується навчальними модулями, які навчають слухачів методам практичного застосування управлінських наук, стимулюють у них потребу використання сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління, сприяють виробленню у державних службовців наукових підходів до організації свого робочого часу та робочого місця, формують потребу у подальшому професійному самовдосконаленні. 

 

 Галузева складова програми повністю компонується з варіативних модулів і має на меті здобуття додаткових знань, умінь та навичок з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності.