Модуль ЗН-4

Модуль ЗН-4.  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Мета модулю:

- полегшити адаптацію слухачів до практичної роботи в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування через засвоєння ними основ державного управління і державної служби, висвітлити теоретичні засади, світовий та вітчизняний досвід вирішення комплексу проблем ефективності державного управління; допомогти реалізовувати задачі та функції державної служби в професійній діяльності.

 

Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

- аналізувати структуру системи державного управління в Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади, пояснювати сутність державної політики у сфері державного управління і державної служби та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві.

-  розуміти сутність державної політики стосовно кадрового забезпечення державної служби, критерії класифікації посад державних службовців, вміти давати пояснення щодо особливостей їх статусу, прав і обов'язків, а також щодо службової кар'єри та соціальних гарантій з боку держави.

- давати інтерпретацію цілей держави, її громадян та громадських об'єднань у конкретній сфері діяльності, визначати роль і місце органів державної влади, конкретних їх структур та посадових осіб у забезпеченні відстоювання і захисту законних інтересів громадян та їх об'єднань від протиправних посягань.

- демонструвати розуміння інтересів держави в сфері інформатизації управлінської діяльності, виявляти обізнаність щодо способів обробки і зберігання інформації, розробляти і пропонувати шляхи удосконалення інформаційного забезпечення підрозділу органу влади.

-  реалізовувати норми міжособистісного спілкування і професійної етики в системі службових відносин на основі кодексу поведінки державного службовця, розрізняти правила етикету взаємин між державними службовцями та між державними службовцями і громадянами;

-  критично оцінювати рівень дисципліни окремих державних службовців та підрозділу в цілому; аналізувати етичні показники діяльності підрозділу органу державної влади, формулювати заходи щодо їх поліпшення.

 

Зміст модулю   

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Державне управління як системне суспільне явище

 

 

 Поняття управління та управлінського впливу. Основні теорії управління (класична, людських відносин, мотивації, бюрократизації, загальна теорія систем). Сутність, зміст та специфіка державного управління; класифікація функцій державного управління за сферами суспільної діяльності, струк-турою суспільних відносин, за об'єктом управління; поняття "управління", "керівництво", "регулювання" в державному управлінні.

 Державне управління як діяльність виконавчо-розпорядчого характеру. Об'єктивні детермінанти і суб'єктивні чинники виконавчо-розпорядчої діяльності. Механізм державного управління; онтологічні та гносеологічні елементи державного управління. Демократія і бюрократія в державному управлінні

2. Цілі та структура державного управління й управлінської діяльності державна служба як різновид управлінської діяльності

 

 Цілі державного управління, їх класифікація за обсягом, часом, результатом, ієрархія цілей в державному управлінні. Суспільно-політичні, соціальні, духовні, економічні, організаційні, дієвопраксиологічні, інформаційні, стратегічні, оперативні та тактичні цілі. Загальні риси управлінської діяльності, її форми, методи та стадії(цикли), Поняття про управлінські технологи, їх види та властивості. Державна служба як професійна діяльність, галузь права, навчальна дисципліна Категорійно-понятійний апарат науки про державну службу Цілі, задачі та функції державної служби. Суспільна функція державної служби та мета діяльності державного службовця. Поняття органу державної влади, посадової особи та апарату.

 

3. Проходження державної служби.

 

 

 Права та обов'язки державних службовців, обмеження, пов'язані з перебуванням на державній службі. Гарантії і та заохочення, оплата праці державних службовців. Службова кар'єра та її планування. Посади та їх класифікація.. Категорії, ранги державних службовців та порядок їх присвоєння. Атестація та просування по службі Відставка державного службовця.

 

4. Етика державного службова.

 

 

 Поняття та сутність етики державного службовця. Кодекс поведінки та моральні якості системі службових відносин. Основні риси професійної етики і професійного етикету державного службовця. Роль етикету у встановлені контактів між державними службовцями і громадянами. Моральні аспекти розпорядчої діяльності. Моральні засади службової дисципліни. Напрямки розв'язання проблеми поліпшення етичних показників діяльності державної служби.

 

5. Структура, права, компетенція та функції органів державного управління в Україні. Адміністративна реформа.

 

 

 Структура державної влади в Україні. Органи виконавчої влади як основа організаційної структури державного управління. Вертикаль виконавчої влади в Україні, трьохступенева структура системи організації виконавчої влади і державного управління. Управлінські зв'язки в системі органів виконавчої влади внутрішні й зовнішні, вертикальні й горизонтальні, взаємодія органів виконавчої влади між собою, а також з органами місцевого самоврядування.

 Внутрішня структура органів державного управління структурні підрозділи, державна посада і робоче місце. Права, компетенція та функції центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, розподіл повноважень між щаблями вертикалі управління. Реформування організаційної структури державного управління в Україні на засадах Концепції адміністративної реформи.

 

6. Кадрове забезпечення державної служби та кадрова політика держави в умовах адміністративної реформи.

 

 

 Цілі, задачі та сутність кадрової політики у сфері державної служби: вимоги і пріоритети кадрової політики згідно з чинним законодавством, технології та механізми кадрового забезпечення державної служби. Система підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій:

нормативна база з професійного навчання державних службовців; формування державного замовлення; формування потреб; формування змісту програм; організація підвищення кваліфікації; види підвищення кваліфікації; роль підвищення кваліфікації в просуванні по службі.

 Напрямки удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення державної служби, розвитку державного апарату та статусу державних службовців. Напрями стимулювання та посилення мотивації до результативної й ефективної праці державного службовця.

 

7. Інформаційне забезпечення державного управління і державної служби.

 

 

 Роль, місце та основні форми представлення інформації в системі управління та управлінській діяльності. Види інформації, їх характеристика та можливі класифікації. Поняття про математичну теорію інформації як методологічну основу вимірювання та регулювання інформаційних потоків, зберігання і перетворення інформації. Вимоги до інформаційних систем та принципи раціоналізації потоку інформації. Інформаційна база органу управління, місцевого самоврядування та проблема її адекватності.

 Джерела інформації, їх характеристика і роль в інформаційному забезпеченні державної служби. Сучасні інформаційні технології та засоби зв'язку. Форми збереження та способи обробки інформації. Захист інформації від порушення її цілісності та несанкціонованого доступу до її носіїв. Автоматизація обробки управлінської інформації як один з методів підвищення ефективності інформаційного забезпечення. Державні інтереси у сфері інформації та їх захист.

 

8.Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.

 

 Поняття ефективності державної служби і державного управління, соціальна ефективність державного управління. Критерії ефективності та їх диференціація за сферами суспільного життя. Ефективність суб'єкта державного управління (цілеорієнтованість, витрати часу, стиль функціонування державно-управляючої системи, складність організації суб'єкта управління, витрати на утримання і забезпечення функціонування апарату).

 Сутність поняття ефективності та критерії ефективності діяльності посадових осіб (відповідність правовому статусу, посаді, законність рішень і дій, відображення запитів і потреб людей, взаємозв'язок з громадянами, реальність та спрямованість управляючих впливів, забезпечення державного престижу, правдивість і достовірність управлінської інформації, моральність). Методи оцінки професійних досягнень посадових осіб. Роль засобів масової інформації в оцінці ефективності державного управління та формуванні суспільної думки.