Модуль ЗН-3

Модуль ЗН-3.  ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗГЛЯДУ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 

Мета модулю:

- розкрити сутність системного підходу як методології й прикладної діалектики, сформувати понятійний апарат, ознайомити з основними принципами і засобами дослідження систем, сприяти виробленню вмінь використання системних знань для вирішення конкретних завдань професійної діяльності державного службовця.

 

Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

-     розуміти сутність поняття системності; усвідомлювати і розрізняти поняття "системний підхід" і "системний аналіз"; розкривати сутність системного підходу через низку його аспектів і принципів; наводити основні етапи системного аналізу, вміти їх описувати й пояснювати зміст і значення кожного з них;

-    відтворювати процеси і явища як цілісну систему, виявляти системні закономірності, використовувати системний підхід як засіб досягнення мети діяльності; визначати систему для розв’язання конкретних управлінських проблем (ситуацій), будувати та досліджувати її модель, враховувати і передбачати можливі взаємозв'язки елементів системи (підсистем), виконувати спрощення, інтерпретувати одержані результати, робити висновки;

-    демонструвати практичне застосування системного підходу в менеджменті на основі розуміння сутності й особливостей соціотехнічних систем, організаційної структури й поділу управлінської праці; застосовувати відповідні принципи (аспекти) системного підходу для визначення (планування) можливих шляхів розв'язання конкретних управлінських проблем.

 

Зміст модулю:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Системний підхід як метод дослідження природних та соціальних явищ різної складності

 

 Основні ознаки системності. Системність пізнавальних процесів. Система: сучасне розуміння поняття та його генеза. Види та характеристики систем (система природна, штучна, складність та цілісність систем). Будова систем (система і середовище, склад системи, її елементи, зв'язки (потоки), міри свободи елементів, системоутворювальний чинник, мета діяльності (поведінки)). Результати діяльності системи (сфокусований, корисний, конкретний, недостатній). Структурна детермінованість системи, динамічна змінюваність структури системи; ієрархія системи: система, підсистема, пперсистема; ієрархія результатів. Основні категорії системного підходу: час, простір, методологія, методика, метод; система, її границі, середовище. Аспекти системного підходу: системно-історичний, системно-цільовий, системно-інтегрований, системно-функціональний, системно-управлінський, системно-елементний.

 

2. Основні принципи системного підходу

 

 

 Принципи функціонування систем: системності, цілісності, узгодженості, сумісності, комплексності, повноти. Системоутворюючі принципи: єдиної основи, неповної детермінованості та стохастичності, економічної доцільності. Методичні (інструментальні) принципи системного підходу: неперервності, взаємодоповнення, варіантності, імітації, актуалізації економічних, психологічних та соціальних аспектів.

 

3. Системний аналіз та його основні етапи

 

 

 Системний підхід і системний аналіз. Формування проблеми як об'єкту системного дослідження, проблематика системного аналізу. Причетні особи та взаємовідносини між ними клієнт (замовник), відповідальна особа, яка приймає рішення, учасники, системний аналітик. Виявлення мети системного аналізу розуміння цілей, їх множинність і динамічність, засоби досягнення цілей. Формування критеріїв аналізу: модель системного дослідження, багатокритеріальність, обмеження (їх значення і роль при формуванні критеріального апарату). Висунення (генерування) альтернатив: мозковий штурм, синектика, розробка сценаріїв, морфологічний аналіз, ділові ігри та ін. Процедура системного аналізу (ідентифікація, макропідхід, мікропідхід, моделювання).

 

4. Системна методологія в менеджменті.

 

 

 Характерні ознаки соціально-економічних систем (периферійність, гнучкість, надійність зв'язку (прямого, зворотного), ефективність, імовірність зовнішніх збурень тощо. Стохастична природа соціально-економічних систем, чинники, що створюють їх невизначеність. Поняття організації, як різновиду системи. Статика та динаміка організації. Управління і самоуправління в функціонуванні соціально-економічних систем. Системна методологія у визначенні типів організаційної структури управління і поділу управлінської праці.

Менеджмент, як діяльність, пов'язана з управлінням соціально-економічними системами.

 

5. Практичне застосування результатів системного підходу в державному управлінні

 

 

 Використання елементів системного підходу при здійсненні управлінських функцій: визначення меж систем та їх структурування при дослідженні проблем; окреслення проблеми і проблематики; побудова і використання моделей майбутнього стану систем; оцінка імовірності різних шляхів розвитку системи; планування в умовах зміни цілей управління та середовища; прогнозування наслідків запровадження правових актів, політичних, соціально-економічних рішень; дослідження інформаційних потоків та ресурсних можливостей. Місце системного підходу в державному управлінні і державній службі.