Модуль ЗН-1

Модуль ЗН-1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

Мета модуля:

- підвищити теоретичний рівень та узагальнити уявлення про історичний шлях України; розкрити зміст та вказати хронологічні рамки історичних спроб набуття Україною власної державності; визначити характерні ознаки вітчизняної державності на різних історичних етапах; вказати на загальні причини, що обумовили невдачу попередніх спроб; сприяти зміцненню державного патріотизму, використанню набутих знань, вмінь та переконань для активної участі у розбудові української держави.

 

Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

 • розуміти сутність історичних процесів, що відбуваються в Україні, володіти необхідним фактичним і теоретичним матеріалом з питань державного будівництва, вміти самостійно аналізувати історичні події, що пов'язані з процесом державного будівництва в Україні, давати власну оцінку історичним постатям, знати загальні причини, що призвели до втрати самостійної державності в попередні історичні епохи;
 • демонструвати спроможність самостійно аналізувати сучасний перебіг подій та різні концепції й практичні програми подальшого державного розвитку України, застосовувати набуті знання для поширення державотворчих ідей та досвіду української державності серед населення, вміти відстоювати власні переконання в політичних та ідеологічних спорах;
 • використовувати набуті вміння та знання в практичній діяльності державного службовця, спрямовуючи власну фахову діяльність на посилення дієздатності держави, її спроможності задовольняти необхідні потреби населення.

 

Орієнтовний тематичний план модуля:

з/п

Назви тем

Кількість годин (денна)

Кількість годин (дистанційна)

аудиторних занять

самостійної роботи

аудиторних занять

самостійної роботи

1

2

3

4

5

6

1.

Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України

2

2

2

2

2.

Головні історичні етапи державного будівництва в Україні

2

2

 

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Основи теорії державного будівництва та їх застосування в умовах України

 Поняття держави та її головні ознаки: територія, постійне населення, адміністративно-правова та податкова система, державна ідеологія. Поняття державного суверенітету: зовнішній та внутрішній суверенітет. Демократичні та авторитарні держави: порівняльний аналіз. Принципі розподілу гілок влади у демократичній державі. Сучасні теорії походження держави. Необхідні історичні умови, що передують виникненню держави. Основні етапи розвитку державності у  країнах Європи. Особливості історичного розвитку України щодо умов розбудови власної держави.

2. Головні історичні етапи державного будівництва в Україні

 Українська держава як суб'єкт загальноєвропейського історичного процесу. Київська Русь – перший реальний досвід функціонування української держави. Феодальне роздроблення країни та втрата державності. Вплив традицій вітчизняної державності на устрій Литовсько-Руської держави. Політичні та соціально-економічні наслідки захоплення українських земель Польщею. Козацька держава – Гетьманщина – яскравий прояв державотворчого потенціалу українського народу до власної державної самоорганізації. Гетьмани України (Б. Хмельницький, І. Мазепа, К. Розумський) як виразники політичних інтересів українства.  Причини, уроки та наслідки розпаду козацької держави. Українська національна революція 1917–1921 рр.: здобутки й втрати. Реальний внесок України в життєдіяльність Радянського Союзу. Історична обумовленість набуття Україною державної самостійності на початку 90-х років. Сучасна українська держава с точки зору історичного досвіду боротьби за суверенітет: аналіз позитивних і негативних чинників державного розвитку. Новітні моделі визначення шляхів подальшого розвитку вітчизняної державності та політична боротьба навколо них.

 

Завдання для самостійної підготовки:

 1. Дайте визначення поняття «держава», назвіть основні її ознаки.
 2. Зробіть порівняльний аналіз демократичних та авторитарних політичних режимів.
 3. Визначте особливості історичного розвитку України щодо створення власної держави.
 4. Охарактеризуйте політичний режим сучасної українську державу з точки зору історичного досвіду боротьби за суверенітет.

 

Рекомендована література:

 1. Аллан, Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права [Текст] / Т.Р.С. Аллан; пер. з англ. Р. Семківа. – К.: Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2008 – 385 с.
 2. Бауман, З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства [Текст] / З. Бауман; пер. з англ. І. Андрущенка; за наук. Ред. М. Винницького. – К.: Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2008 – 109 с.
 3. Бердиховська, Б Україна: люди і книжки [Текст] / Б. Бердиховська; пер. з пол. – К.: К.І.С., 2009. – 232 с.
 4. Бойко, В.М. Історичні традиції в Україні та регіональні впливи [Текст] /В.М. Бойко // Агора. Подолання розбіжностей – розвиток особливостей. – Вип.4. – К.: Стилос, 2006. – С.110 – 116.
 5. Бойко, О.Д. Історія України [Текст]: посібник  для   студентів   вищих   навчальних закладів / О.Д. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 568 с.
 6. Бородін, Є.І. Основи теорії та історії державного будівництва в Україні [Текст] / Є.І. Бородін, І.В. Шпекторенко: Харківський регіональний ін.-тут державного управління НАДУ при Президентові України. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2003. – 152 с.
 7. Буканов, Г. М. Вплив ліберальної ідеї і теорії еліт на концепції розвитку моделейдержавного будівництва. // Гілея. – К., 2012. – Вип. 63 (N 8). – С. 509-514.
 8. Бутирська, Тетяна. Архетип «етичного» як визначальний фактор державного будівництва. // Публічне управління: теорія та практика. – Х., 2012. – Спец. вип. – С. 28-38.
 9. Гарань, О. Убити дракона: з історії Руху та нових партій України [Текст] / О. Гарань. – К.: Либідь, 1993. – 200 с.
 10. Горлов, А.Ф. Еволюція влади [Текст] / А.Ф. Горлов, В.О. Королюк, С.І. Лавренюк, Ю.В. Шевчук. – К.: Київська правда, 2008. – 552 с.
 11. Гудзь, В.В. Історія України [Текст]: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В.Гудзь. – К: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 616 с.
 12. Гуржій, О. Українська козацька держава в другій половині ХVII – XVIII ст.: кордони, населення, право [Текст] / О.Гуржій. – К.: Основи, 1996. – 223 с.
 13. Декларація про державний суверенітет України: офіц текст: [прийнята на на першій сесії Верховної ради України 16 липня 1990 р. № 55-ХІІ]: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 14. Державотворчий потенціал Української соборності (до 90-ї річниці проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки) [Текст]: матеріали відеоконф., Чернігів – Луганськ – Херсон – Івано-Франківськ – Кіровоград, 22 січня 2009 р.: статті / редкол.: В.М.Бойко (відповід. ред.) та ін.]. – Чернігів: РВЦ «Сіверщина», 2009. – 50 с.
 15. Деякі питання сучасних україно-російських взаємин [Текст]: збірник матеріалів «круглого столу», Чернігів, 1 липня 2008 р.: стенограма; [відповід. ред. В.М. Бойко]. – Чернігів: КП «Черніг. обереги», 2008. – 66 с.
 16. Дудченко, Оксана Сергіївна. Історія державиі права України та зарубіжних країн : навч.-метод. посіб. [розрахований на студ. I курсу іст.-юрид. ф-ту Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя] / О. С. Дудченко; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 246 с.
 17. Іванченко, Р.П. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності [Текст] / Р.П. Іванченко. – К. : Укр. письменник, 1996. – 336 с.
 18. Історія адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сівершини [Текст]: матеріали наук.-практ. Конф., Чернігів, 4 жовтня 2007 р.: статті / [редкол.: С.А. Лепявко, В.М. Бойко]. – Ніжин: «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2007. – 178 с. –
 19. Історія України [Текст]: навч. посібник  / [редкол.: В.А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – К.: Альтернативи, 2002. – 472 с.
 20. Історія України: неупереджений погляд [Текст] / [уклад. В.В.Петровський, Л.Д.Радченко, В.І.Семененко]. – К.: Вид. дім «Школа», 2007. – 592 с.
 21. Історія української державності [Текст]: Навч.-метод. посіб. / [уклад. В.П.Коцур]; Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. – 68 с.
 22. Киричук, В.. Історія державного управління в Україні [Текст]: навч. посібник / В. Киричук, І. Тимцуник; Українська академія державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 244 с.
 23. Ланґевіше, Д. Нація, націоналізм, національна держава в Німеччині і в Європі [Текст] / Д. Ланґевіше; пер. з. нім. - К.: К.І.С., 2008 – 240 с.
 24. Литвин, В. М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) [Текст] / В. М. Литвин. – К. : Альтернативи, 2000 . – 360 с. – (Серія «Україна крізь віки», Т. 14).
 25. Литвинов, О. М. Теорія правової держави А. Вайшвіли: короткий філософсько-правовий огляд. // Науковий вісник. – Львів, 2012. – Вип. 2 (1). – С. 250-259.
 26. Мазур, В. Ми плекали віру у визволення України [Текст] / В. Мазур; Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2000. – 367 с.
 27. Малик, Я. Історія української державності [Текст] / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів : Світ, 1995. – 246 с.
 28. Методологічні основи моніторингу дотримання взятих Україною засадничих міжнародних зобов’язань в діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування [Текст] / упоряд. А.В. Дуда, О.О. Светіков. – К.: ЛАТ & К, 2007. – 104 с.
 29. Науково-історичні читання, присвячені 140-річчю з дня народження М.С. Грушевського [Текст]: матеріали Міжнародних наук.-практичних читань, Мінськ, 22 грудня 2006  р.: статті / [редкол.: О.А. Яновський, В.М. Бойко]. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – 156 с.
 30. Новітня історія    України   (1900–2000) [Текст]: підручник / [редкол.: А.Г. Слюсаренко (відп. ред.) та ін.]. – К.: Вища шк., 2000. – 663 с.
 31. Опрятний, С. М. Моделювання в галузі державного управління: теорія та історія. // Наука. Майбутнє: досягнення та перспективи. – Запоріжжя, 2013. – С. 279-281.
 32. Орленко, Василь Іванович. Історія державиі і права зарубіжних країн : посіб. для підгот. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко.– Вид. 6-е, стер. – Київ : Паливода А. В., 2013. – 243 с.
 33. Орленко, Василь Іванович. Історія держави і права України : посіб. для підгот. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко.– Вид. 5-е, стер. – Київ : Паливода А. В., 2013. – 162 с.
 34. Панюк, А. Історія становлення української державності [Текст] / А. Панюк, М. Рожик. – Львів : Центр Європи, 1995. – 166 с.
 35. Пойченко, А. Політичний процес в сучасній Україні [Текст] / А. Пойченко. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 56 с.
 36. Про проголошення незалежності України : офіц текст: [прийнятий на четвертій сесії Верховної ради України 24 серпня 1991 р. № 1427-XII]: [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http: // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 37. Розанвалон, П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність [Текст] П. Розанвалон; пер. з фр. Є. Марічева. – К.: Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2009 – 287 с.
 38. Руснак, Леся Михайлівна. Становлення розвитку наукидержавного будівництва і місцевого самоврядування в Україні. //Інноваційні напрямки вдосконалення правового захисту в Україні. – Т., 2010. – С. 19-21.
 39. Світлична, В.В. Історія України [Текст]: навч. посіб. для студентів не історичних спеціальностей вищих закладів освіти. Друге видання. Виправлене і доповнене / В.В. Світлична. – Київ.: Каравела; Львів: Новий Світ, 2002. – 304 с.
 40. Сергієнко, О. Земля і право: як уберегтися від корупції? [Текст] / О.І. Сергієнко. – К.: Інститут громадянського суспільства, 2008. – 144 с.
 41. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України [Текст] / В.Сергійчук. – К.: Українська видавнича спілка, 2000. – 430 с.
 42. Теорія та історіядержави і права : [секція]. // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності. – К., 2010. – С. 24-33.
 43. Трофанчук, Григорій Іванович. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України.– 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 445 с.
 44. Україна-Росія: діалог історіографій [Текст]: матеріали міжнар. наук. конф., Чернігів, 22 – 25 серпня 2002 р. / [редкол.: В.Ф. Верстюк (відповід. ред.) та ін.]. – РВК «Деснянська правда», 2007. – 256 с.
 45. Українська державність у ХХ столітті: історико-політологічний аналіз [Текст]: монографія / [О. Дергачов (керівник авт. колективу) та ін]; Інститутом посткомуністичного суспільства. – К.: Політична думка, 1996. – 231 с.
 46. Українське державотворення: невитребуваний потенціал [Текст]: cловник-довідник / [за ред. О.М. Мироненка]. – К: Либідь, 1997. – 560 с.
 47. Чернігівщина incognita [Текст]: збірник / [редкол.: О.Б. Коваленко (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів: КП «Видавництво “Чернігівські обереги”», 2004. – 400 с.
 48. Чухніб, Т.В. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648 – 1714 рр. / Т.В. Чухліб; Наукове товариство ім. Шевченка в США; Інститут історії України НАН України; НДІ козацтва. – К., 2003. – 518 с.
 49. Шевчук, В.П. Історія української державності [Текст]: курс лекцій: навч. посібник для студ. вузів / В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 с.
 50. Шигаль, Денис Анатолійович.Історія держави і права України : курс лекцій / Д. А. Шигаль. – Х. : Індустрія, 2011. – 351 с.
 51. Щурко, О. М. Консервативна модельдержавного будівництва у сучасній політологічній думці Російської Федерації. // Гілея. – К., 2012. – Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. – С. 685-688.
 52. Юрченко, Є. О. Розвиток системи державного контролю у сфері будівництва в Україні. // Теорія та практика державного управління. – Х., 2012. – Вип. 2 (37). – С. 124-132.
 53. Ясинська, Н. А. Фінансова незалежністьдержави: можливості та недоліки, теорія та практика. // Засоби фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку. – Севастополь, 2011. – С. 155-156.

 

Локальні електронні ресурси:

 1. День і вічність Джеймса Мейса [Електрон. ресурс]: Всеукраїнська газета «День». – К.: [БВ], 2007. – 1 CD.
 2. Литвин, В.М. Україна 2004: Події. Документи. Факти. [Електрон. ресурс] / В.М. Литвин. – К.: ТОВ «З Медіа», 2005. – 1 CD.
 3. Круцик, Р.М. Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції [Електрон. ресурс] / Р.М. Круцик, Ю.І. Шаповал, О. Кравченко; Київська міська організація Всеукраїнського Товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса. – К.: [БВ], 2001. – 1 CD.
 4. Литвин, В.М. Україна 2004: Події. Документи. Факти. [Електрон. ресурс] / В.М. Литвин. – К.: ТОВ "З Медіа", 2005. – 1 CD.
 5. Мицик, Ю.А. Історія України доби Богдана Хмельницького [Електрон. ресурс] / Ю.А. Мицик; Фонд Київського братства та Національний університет «Києво-Могилянська академія» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». – К.: [БВ], 2001. – 1 CD.
 6. Могила без хреста [Електронний ресурс]: Пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років присвячується / Проект Укр. Служби Бі-Бі-Сі. – К.: ВВС, 2004. – 1 CD.

 

Інтернет-ресурси:

 1. Президент України [Електронний ресурс] : (Офіц. Інтернет-представництво). – Електрон. дані. – К., 2000–2014. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua – Заголовок з екрана.
 2. Верховна Рада України [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., 1994–2014. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua . – Заголовок з екрана.
 3. Урядовий портал [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт Кабінету Міністрів України). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua – Заголовок з екрана.
 4. Національне агентство з питань державної служби [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http:// nads.gov.ua – Заголовок з екрана.
 5. Чернігівська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://gov.ua. – Заголовок з екрана.
 6. Чернігівська обласна рада [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://chernihiv-oblrada.gov.ua. – Заголовок з екрана.
 7. Конституційний Суд України [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://ccu.gov.ua.
 8. Національна академія державного управління при Президентові України [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://academy.gov.ua. – Заголовок з екрана. /
 9. Національна парламенська бібліотека України [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://nplu.org. – Заголовок з екрана.
 10. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua – Заголовок з екрана
 11. Український інститут національної пам’яті [Електрон. ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., 2014. – Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/ – Заголовок з екрана.
 12. Інститут історії України Національної академії наук України [Електрон. ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., 2014. – http:// history.org.ua/ – Заголовок з екрана.
 13. Інститут українознавства ім.І. Крип'якевича НАН України [Електрон. ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., 2014. – http:// www.inst-ukr.lviv.ua/ – Заголовок з екрана.
 14. EXLIBRIS: українська електронна бібліотека [Електрон. ресурс] : Історія, публіцистика, художня література. – Електрон. дані. – К., 2014. – Режим доступу: http://exlibris.org.ua /– Заголовок з екрану.
 15. Вікіпедія – вільна енциклопедія [Електрон. ресурс] : Статті, матеріали. – Електрон. дані. – К., 2001–2014. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/  – Заголовок з екрану.
 16. Історія України [Електрон. ресурс] : Навчальні посібники, довідник з історії України. –Електрон. дані. – Львів., [Б.р.]. – Режим доступу:  http://history.franko.lviv.ua – Заголовок з екрану.
 17. Забуттю не підлягає: хроніка комуністичної інквізиції [Електрон. ресурс] : Статті, матеріали, фотографії. – Електрон. дані. – К., 2005 – Режим доступу:  http://memorial.kiev.ua/expo – Заголовок з екрану.
 18. Сіверянський літопис [Електрон. ресурс] : Статті, матеріали, збірники, монографії. – Електрон. дані. – Чернігів, 2008–2014. Режим доступу: http://www.siver-litopis.cn.ua – Заголовок з екрану.