План роботи на 2015 рік

Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради на 2015 рік

 

№ з/п

Зміст роботи

Строки виконання

Відповідальні за виконання

І. Організаційні заходи

 

1.1

Забезпечити виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників установ і організацій області на 2015 рік

 

протягом року

Булич Т.В.

працівники Центру

1.2

Забезпечити виконання плану заходів з реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування

 

протягом року

Булич Т.В.

працівники Центру

1.3

Утворити робочу групу з питань формування документів для процедури ліцензування. Забезпечити підготовку матеріалів для проведення ліцензування ЦППК

 

І квартал

Булич Т.В.

працівники Центру

1.4

З метою удосконалення навчального процесу та діяльності Центру регулярно проводити робочі наради

 

щомісяця

Булич Т.В.

 

1.5

Забезпечити дотримання чинного законодавства України в організації та веденні кадрової роботи і діловодства. Розробити план роботи з кадрами на 2015 рік

 

протягом року

Булич Т.В.

Макалюк К.М.

1.6

Проводити роботу щодо запобігання та виявлення корупції працівників Центру

постійно

Сокол О.В.

Олексюк О.І.

 

1.7

Здійснити організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

 

до 1 квітня

Булич Т.В.

Сокол О.В.

 

1.8

Забезпечити проведення заходів з дотримання інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки серед працівників та слухачів Центру

 

постійно

Булич Т.В.

Сокол О.В.

працівники Центру

1.9

Здійснювати аналіз кількісних та якісних показників виконання плану-графіка навчання

 

раз у півріччя

Булич Т.В.

Сокол О.В.

начальники відділів

1.10

Здійснювати госпрозрахункову діяльність Центру

 

постійно

Булич Т.В.

Нікішина Т.Ф.

1.11

Здійснювати організаційне та методичне забезпечення проведення заходів в рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст»

 

квітень -

червень

Булич Т.В.

спільно з ОДА та управлінням ГУДС

1.12

Забезпечити співробітництво з громадськими організаціями, розробку спільно з ними освітніх проектів, організацію спільних комунікативних заходів

 

протягом року

Булич Т.В.

Сокол О.В.

начальники відділів

1.13

Підготувати до здачі в архів документи за 2013 рік відповідно до номенклатури справ

 

жовтень - листопад

Макалюк К.М.

Цвєткова К.О.

1.14

Провести науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення»

 

жовтень - листопад

Булич Т.В.

Сокол О.В.

 

1.15

Надавати науково-методичні, консультативні послуги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань організації та проведення підвищення кваліфікації

 

постійно

Булич Т.В.

працівники Центру

1.16

Спрямувати роботу щодо навчання молодих перспективних осіб – студентів вищих навчальних закладів міста та молодих державних службовців з метою залучення молоді до розгляду проблем державного управління, державної служби і місцевого самоврядування

 

протягом року

Сокол О.В.

Макалюк К.М.

ІІ. Організація навчального процесу

 

2.1

Активізувати використання новітніх інтерактивних методів навчання посадовців та депутатів місцевих рад, які передбачають його диференціацію та індивідуалізацію, спрямовані на максимальне наближення змісту навчання до професійної діяльності. Запроваджувати проведення комунікативних заходів з використанням інтернет-технологій

 

протягом року

Сокол О.В.

Олексюк О.І.

2.2

Удосконалювати та урізноманітнювати види, форми та методи контролю знань слухачів. Актуалізувати тестові завдання для перевірки знань слухачів згідно зі змінами в законодавстві. Впроваджувати вхідне та вихідне комп’ютерне тестування

 

протягом року

Сокол О.В.

начальники відділів

2.3

Оновлювати базу даних електронного обліку слухачів Центру, удосконалювати її функціонування. Забезпечувати здійснення захисту персональних даних слухачів

 

постійно

Радаєв Р.О.

працівники Центру

2.4

Забезпечувати навчання з урахуванням перспектив розвитку держави, запроваджувати цільову спрямованість навчання на основі дотримання освітніх стандартів, оптимізацію навчального процесу

 

протягом року

Сокол О.В.

начальники відділів

2.5

Систематично аналізувати та узагальнювати питання, зауваження та пропозиції слухачів, викладачів. На підставі анкетування слухачів проводити аналіз та вносити зміни до навчальних планів. Підвищувати роль індивідуальних занять із слухачами, проводити позалекційні заходи

 

постійно

Сокол О.В.

начальники відділів

ІІІ. Методичне забезпечення навчального процесу. Добір викладачів

 

3.1

Систематично оновлювати навчальні програми та відповідне методичне забезпечення, виходячи з їх цільового спрямування, збалансованості теоретичного та практичного компонентів, профілів компетентності посадовців з урахуванням вимог та рекомендацій НАДС та НАДУ при Президентові України

 

постійно

начальники відділів

3.2

Забезпечити ефективну роботу навчально- методичної ради

 

протягом року

Булич Т.В.

Олексюк О.І.

3.3

Організовувати допомогу слухачам у доборі, придбанні необхідної літератури, нормативних документів з питань підвищення їх фахових знань

 

постійно

Олексюк О.І.

3.4

Удосконалювати роботу по залученню до проведення навчання провідних фахівців вищої школи, управлінців- практиків

 

протягом року

Сокол О.В.

Макалюк К.М.

Олексюк О.І.

3.5

Поповнювати бібліотечний фонд новою літературою відповідно до навчальних програм та оновлювати електронний каталог літератури

 

протягом року

Олексюк О.І.

3.6

Розширювати співпрацю з НАДУ при Президентові України. Залучати викладачів НАДУ до проведення занять у Центрі

 

протягом року

Булич Т.В.

працівники Центру

3.7

Вносити пропозиції щодо морального заохочення та відзначення кращих викладачів, працівників Центру відзнаками обласної ради та обласної державної адміністрації

 

протягом року

Булич Т.В.

Сокол О.В.

начальники відділів

3.8

Розробляти та постійно оновлювати навчально-методичні посібники на допомогу слухачам Центру

 

протягом року

Булич Т.В.

Олексюк О.І.

ІV. Вивчення потреб, очікувань та задоволеності слухачів. Моніторинг навчального процесу

 

4.1

Підготувати аналітичні матеріали щодо виконання плану-графіка, вивчення задоволеності та очікувань слухачів якістю надання послуг за 2014 рік

 

січень - лютий

Радаєв Р.О.

4.2

Співпрацювати з кадровими службами апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, районних рад щодо вивчення потреб працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації

 

червень - серпень

Сокол О.В.

Макалюк К.М.

4.3

Удосконалювати систему вивчення, аналізу та узагальнення задоволеності замовників та слухачів якістю надання освітніх послуг у центрі шляхом анкетування та підготовки відповідних аналітичних матеріалів

 

протягом року

Радаєв Р.О.

Макалюк К.М.

4.4

Забезпечити вивчення потреб у навчанні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування регіону на 2016 рік

 

серпень - жовтень

Макалюк К.М.

4.5

Проводити моніторинг навчального процесу, оперативно здійснювати коригувальні дії,  вживати запобіжні заходи з метою повного виконання навчальних програм та задоволення потреб слухачів

 

постійно

Сокол О.В.

начальники відділів

V. Розвиток персоналу Центру

 

5.1

Забезпечувати безперервне підвищення рівня професійної компетентності працівників та викладачів Центру. Направляти працівників на навчання та для вивчення досвіду роботи до НАДУ при Президентові України, у відрядження до інших центрів ППК тощо

 

протягом року

Булич Т.В.

Сокол О.В.

5.2

Сприяти відвідуванню працівниками Центру занять викладачів з урахування особистісних потреб кожного

 

протягом року

Булич Т.В.

5.3

Здійснювати заходи щодо матеріального та морального стимулювання працівників Центру, створення належних умов праці

 

протягом року

Булич т.В.

VI. Виконавська дисципліна та організація виконання контрольних документів

 

6.1

Забезпечувати своєчасне та якісне виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Нацдержслужби України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради, вчасне інформування відповідних органів

 

протягом року

Булич Т.В.

працівники Центру

6.2

Розглядати на робочих нарадах питання виконавської дисципліни та організації виконання контрольних документів

 

1 раз на квартал

Булич Т.В.

6.3

Забезпечувати своєчасне інформування сектору контролю апарату облдержадміністрації про стан виконавської дисципліни

 

щотижня

Сокол О.В.

VII. Інформаційно-компютерне та матеріальне забезпечення

 

7.1

Оперативно оновлювати та поповнювати сторінку Центру на веб-сайті облдержадміністрації. Своєчасно розміщувати на сторінці веб-сайту ОДА інформацію про навчальний процес та роботу за квартал

 

постійно

Радаєв Р.О.

працівники центру

7.2

Забезпечити функціонування системи електронного реєстру викладачів

 

постійно

Олексюк О.І.

7.3

Скласти план придбання товарів, робіт, послуг, який включає здійснення робіт з утримання приміщення, оргтехніки, придбання обладнання та канцтоварів, для діяльності Центру

 

січень

Булич Т.В.

Нікішина Т.Ф.

7.4

Розширювати використання інтернет-технологій в організації навчання та проведенні комунікативних заходів з органами влади регіону, навчальними закладами України

 

постійно

Булич Т.В.

Сокол О.В.

7.5

Вивчити можливості програмного забезпечення для організації дистанційного навчання у Центрі

 

протягом року

Радаєв Р.О.

Олексюк О.І.

7.6

Забезпечити оновлення та збереження матеріально-технічної бази Центру

 

протягом року

Булич Т.В.

працівники центру