Модуль ЗВ-3

Модуль ЗВ-3. ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

 

Мета модуля:

- надати знання про правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь, формування вмінь і навичок щодо протидії та профілактики корупції.

 

Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

 • нормативно-правових документів у сфері боротьби з корупцією, що в комплексі забезпечують єдність підходів до проведення державної політики у питаннях запобігання і протидії корупції в органах державної влади;
 • з’ясувати механізми реалізації антикорупційного законодавства України, організаційно-правові основи для проведення єдиної державної політики у сфері боротьби з корупцією в органах державного управління;
 • роботи щодо підвищення відповідальності кадрів за дотримання основних принципів державної служби, посилення інституту державної служби взагалі.

 

Орієнтовний тематичний план модуля:

 

з/п

Назви тем

Кількість годин (денна)

Кількість годин (дистанційна)

аудиторних занять

самостійної роботи

аудиторних занять

самостійної роботи

1

2

3

4

5

6

1.

Соціальні передумови, поняття, сутність корупції в Україні та світовий досвід у сфері боротьби з корупцією

1

1

2.

Сучасне антикорупційне законодавство України. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

1

1

1

1

3.

Система корупційних правопорушень в Україні

1

1

4.

Особливості відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

1

1

1

1

5.

Психологічні аспекти запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

Зміст модуля:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Соціальні передумови, поняття, сутність корупції в Україні та світовий досвід у сфері боротьби з корупцією

 

 Соціальні передумови корупції: передумови першої та другої групи. Поняття корупції та її характерні ознаки. Основні причини виникнення та поширення корупції. Індекс сприйняття корупції в Україні. Використання досвіду боротьби з корупцією європейських країн в умовах України. Стратегії подолання корупції Сингапуру та Грузії. Скасування недоторканості депутатів і суддів. Відокремлення бізнесу від влади. Вдосконалення антикорупційного законодавства. Створення єдиного антикорупційного центру. Забезпечення участі громадськості у заходах щодо запобігання та попередження корупції.

 

2. Сучасне антикорупційне законодавство України.

 

 Нормативно-правова база з питань запобігання та протидії корупції. Базове антикорупційне законодавство. Поняття корупції. Корупційне правопорушення. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Спеціально уповноважені суб’єкти в сфері протидії корупції.

 Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції (обмеження щодо використання службового становища, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження щодо одержання дарунків, обмеження щодо роботи близьких осіб, фінансовий контроль, кодекси поведінки, урегулювання конфлікту інтересів). Спеціальна перевірка щодо осіб,які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 

3. Система корупційних правопорушень в Україні

 

 Поняття корупційного правопорушення. Юридично-значимі ознаки правопорушення як уособлення юридичного складу правопорушення. Оцінка (кваліфікація) правопорушення. Об'єкт правопорушення. Об'єктивна сторона правопорушення. Суб'єкт правопорушення. Суб'єктивна сторона правопорушення. Види корупційних правопорушень: дисциплінарні, кримінальні, адміністративні, цивільно-правові.

 

4. Особливості відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

 

 Юридична відповідальність та її види. Міри державного примусу. Принципи та функції юридичної відповідальності. Адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність. Дисциплінарна відповідальність. Основні положення та особливості Закону України від 7 квітня 2011 року № 3207-VI  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

 Кодекс України про адміністративні правопорушення, зміни до нього. Адміністративна відповідальність. Строки накладення адміністративного стягнення. Адміністративні корупційні правопорушення. Кримінальний кодекс: основні статті, якими він доповнений або внесені зміни (з питань зловживання владою, службовим становищем, службовими повноваженнями, одержання (пропозиції або давання хабара), незаконного збагачення, комерційного підкупу, зловживання впливом). Кримінально - процесуальний кодекс України, стаття 98 Порядок порушення справи.

 

5. Психологічні аспекти запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування

 

 Корупція – соціально-психологічне явище. Психологічні особливості комунікації. Психологічні механізми вчинення корупційних правопорушень. Психологічні аспекти корупційної мотивації. Спілкування як сприйняття керівником та підлеглим один одного, його рівні, стратегії та техніка. Вербальні техніки позитивного психологічного впливу. Невербальні компоненти позитивного психологічного впливу на особистість державного службовця. Психологічні особливості спілкування керівників на яких покладено функції щодо запобігання та протидії боротьби з корупцією.

 Форми та методи психологічного впливу в діяльності керівника. Використання маніпуляційних тактик спілкування в процесі виявлення осіб, схильних до корупційних діянь.Управління конфліктами в колективі та конструктивне їх вирішення. Морально-етичне ставлення до фактів корупційних правопорушень. Психологічні та організаційно-управлінські шляхи запобігання корупції в органах державної влади.

 

 

Завдання для самостійної підготовки:

 1. Дайте визначення поняття корупціїї.
 2. Назвіть спеціально уповноважені суб’єкти, які безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення корупційних правопорушень.
 3. Визначте суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.

 

Рекомендована література:

 1. Конституція України: [Текст]: офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.]. –К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий Верховною Радою України 07 грудня 1984 р. № 8073-Х. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 13.04.2012 № 4651-VI - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення12.1984 № 8073-X- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Міжнародний документ від06.2014 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820
 6. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16 вересня 2014 р. №1678-VII [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1678-vii
 7. Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. №847-р [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80
 8. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
 9. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07 червня 2001 р. № 2493-ІІІ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
 10. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011№ 3206-VI -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення: Закон України від 07.04.2011, № 3207-VI. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3207-17
 12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації": Закон України від03.2014 № 1170-VII. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1170-18
 13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Закон України від 13.05.2014 № 1261-VII -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1261-18
 14. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 р. № 249-ІV -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15
 15. Про доступ до публічної інформації: закон України № 2763 від 11.07.2008 [Електронний ресурс] – Режим доступу:// http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
 16. Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 рр.: Указ Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001/2011 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011
 17. Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування: Указ Президента України від 25 січня 2012 р. № 33/2012 - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://zakonrada.gov.ua/laws/show/33/2012
 18. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від07.2014 № 295. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/295-2014-%D0%BF
 19. Питання запобігання та виявлення корупції: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF
 20. Гвоздецький, В. Д. Корупція та її негативні наслідки для суспільства. // Вісник. – К., 2011. – N 2 (2). – С. 161-168
 21. Гвоздецький, В. Д. Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище. // Актуальні проблеми держави і права. – О., 2012. – Вип. 63. – С. 139-145
 22. Запобігання корупції в органах місцевого самоврядування / [Чернов С. І. та ін.]; Укр. асоціація район. та обл. рад [та ін.]. – Х. : Фактор, 2011. – 78 с.
 23. Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / [А. М. Михненко та ін.]; за ред. А. М. Михненка; Держ. навч.-наук. установа ”Акад. фін. упр.”.– 4-те вид., перероб. й допов. – К. : Акад. фін. упр., 2013. – 664 с.
 24. Клименко, Д. Політична корупція в системі державного управління України: зміст наукової проблеми. // Ефективність державного управління. – Львів, 2010. – Вип. 23. – С. 94-102
 25. Копистира, А. М. Економічна нерівність та корупція: порочне коло. // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону. – Донецьк, 2012. – Т. 2. – С. 235-238
 26. Коруля, Ірина Володимирівна. Міліція в механізмі протидії корупції / Коруля Ірина Володимирівна; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2013. – 245 с.
 27. Кохан, Галина Вікторівна. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз/ Г. В. Кохан; Нац. ін-т стратег. досліджень. – К. : НІСД, 2013. – 230 с.
 28. Мельник, Олександр Миколайович. Науково-практичний коментар Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” : станом на 1 січ. 2012 р. / [Мельник О. М., Руснак Ю. І., Шамрай О. В.]; за ред. Шамрая Василя Олександровича. – К. : Професіонал, 2012. – 461 с.
 29. Михненко, Анатолій Михайлович. Корупція: теоретичне розуміння, шляхи запобігання та протидії : навч.-метод. матеріали для слухачів дистанц. курсу ”Запобігання та протидіякорупції” / А. М. Михненко, С. О. Кравченко, Е. М. Макаренко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. упр. сусп. розвитком. – Київ : НАДУ, 2011. – 55 с.
 30. Моніторинг корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування України: теоретико-методологічний підхід : наук.-метод. матеріали / [Ю. П. Сурмін та ін.]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Ін-т проблем держ. упр. та місцевого самоврядування. – Київ : НАДУ, 2011. – 55 с.
 31. Нерсесян, А. С. Корпоративна корупція: кримінально-правовий аспект. // Правова держава. – К., 2012. – Вип. 23. – С. 366-372
 32. Паславський, М. І. Корупція в правоохоронних органах як механізм протидії боротьбі з організованою злочинністю. // Науковий вісник. – Львів, 2012. – Вип. 4. – С. 424-437.
 33. Покатаєв, П. С. Корупція в системі органів місцевого самоврядування, як негативне соціальне явище: моральний аспект. //Духовність і громадянське суспільство в умовах глобалізації. – Запоріжжя, 2011. – С. 52-54
 34. Практичний порадник для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупційних діянь відповідно до Закону України ”Про засади запобігання та протидії корупції” / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Голов. упр. держ. служби України; [уклад.: С. М. Серьогін та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011.
 35. Приходько, Ірина. Економічна корупція як стримуючий фактор інтеграції України до ЄС. // Вісник. – Львів, 2010. – Вип. 27. – С. 317-326
 36. Скочиляс-Павлів, Ольга Василівна. Протидія корупції у сфері освіти України: організаційно-правові засади / Скочиляс-Павлів Ольга Василівна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів : ЗУКЦ, 2013. – 203 с.
 37. Слуцъка, Т. І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності [Текст] / Т.І. Слуцька; Навчальний посібник К: КНТ, 2007. – 168 с.
 38. Соловйов, Віктор Миколайович. Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України / В. М. Соловйов; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2012. – 507 с.
 39. Табачун, Б. М. Корупція в Україні як чинник низької ефективності використання бюджетних коштів. // Наукові записки. – Острог, 2011. – Вип. 17. – С. 130-137
 40. Тучак, Р.М. Адміністративно-правові засади боротьби з корупцією: [Текст] / Р.М. Тучак; Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.07) // Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Харків: 2007 р. – 21 с.
 41. Флейчук, М. І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації / М. І. Флейчук; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Львів : Ахілл, 2008. – 660 с.
 42. Шемет, Ю. С. Політична корупція в сучасній Україні. // Концептуальні засади стратегії розвитку сучасного соціуму в умовах глобалізації та євроінтеграції. – Запоріжжя, 2012. – С. 127-129
 43. Цибульська М.Л. Причини та умови, що призводять до порушення антикорупційного законодавства та заходи їх усунення. - Полтава, 2010. - 67с.

 

Інтернет-ресурси:

 1. Президент України [Електронний ресурс] : (Офіц. Інтернет-представництво). – Електрон. дані. – К., 2000–2014. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua – Заголовок з екрана.
 2. Верховна Рада України [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., 1994–2014. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua . – Заголовок з екрана.
 3. Урядовий портал [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт Кабінету Міністрів України). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua – Заголовок з екрана.
 4. Національне агентство з питань державної служби [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http:// nads.gov.ua – Заголовок з екрана.
 5. Чернігівська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://gov.ua. – Заголовок з екрана.
 6. Чернігівська обласна рада [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://chernihiv-oblrada.gov.ua. – Заголовок з екрана.
 7. Національна академія державного управління при Президентові України [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://academy.gov.ua. – Заголовок з екрана. /
 8. Національна парламенська бібліотека України [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://nplu.org. – Заголовок з екрана.
 9. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : (Офіц. сайт). – Електрон. дані. – К., [2014]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua – Заголовок з екрана