Модуль ЗВ-2

Модуль ЗВ-2. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

 

Мета модулю:  

- надати теоретичні знання у сфері держаних фінансів та бюджетного процесу, провести аналіз фінансових процесів, їх сутність. Розкрити механізм формування фінансової політики в суспільстві перехідного періоду.

 

Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

 • розуміти сутність проходження бюджетних процедур, формування державного та місцевих бюджетів;
 • розуміти систему надходжень до бюджету та видатків з бюджету;
 • розрізняти елементи податкової системи.

 

Зміст модулю:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

Вступ до управління державними фінансами. Загальна характеристика державного бюджету.

 

 Чотири основні функції держави та її уряду. Різні погляди на державу в перехідному періоді і в умовах ринкової економіки. Об’єктивність і необхідність існування державного сектора. Бюджет як інструмент державної політики. Моделі бюджетного вирішення. Порівняльна характеристика бюджетних систем в різних західних країнах.

 

Бюджетні надходження та система оподаткування.

 

 Законодавство України про надходження в Державний бюджет. Суть податків. Елементи податкової системи та класифікація податків. Принципи і методи оподаткування. База для нарахування податків. Податки як найважливіший спосіб перерозподілу національного доходу.

 

Позики в системі місцевих фінансів.

 

 Позичковий капітал в системі фінансового ринку. Законодавство України про цінні папери. Облігації місцевих позик як інструмент покриття дефіциту місцевих бюджетів та джерело фінансування програм соціально-економічного розвитку регіону.

 

Загальна характеристика держаних витрат.

 

 

 Державні витрати в умовах структурних змін і стабілізації. Державні витрати та розподіл ресурсів. Державні інвестиції. Поточні та експлуатаційні витрати. Проблеми зайнятості та заробітної плати в державному секторі. Трансфери, дотації, субвенції та субсидію.

 

Структура і правове регулювання фінансових ресурсів органів місцевої влади і самоврядування.

 

 

 Структура прибутків місцевих бюджетів. Поняття закріплених та регульованих прибутків. Податкові надходження і збори. Фінансування витрат, пов’язаних із виконанням делегованих повноважень. Обласні і районні бюджети. Система державних дотацій. Субсидій, субвенцій. Фінансово-кредитна діяльність місцевих органів державної влади та самоврядування.

 

Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

 Законодавча база та механізм протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Принцип дії.

 

Сучасна практика бюджетного процесу в Україні.

 

 Бюджет і економіка. Бюджет як стратегія економічної і соціальної політики

 

 

Рекомендована література:

 1. Бюджетний кодекс України.
 2. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. - К.: Основи, 1998.
 3. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. - К.: Основи, 1993.
 4. Податкова система України/За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
 5. Розпутенко І. Державні видатки в перехідних економіках. - К.: УАДУ. -1998.
 6. Розпутенко І. Контроль і управління державними видатками в Австрії. -К.: ІДУС, 1993.
 7. Розпутенко І. Податкова політика і економічні реформи. - К.: УАДУ при Президентові України, 1996.
 8. Розпутенко І. Управління державними видатками в перехідних економіках. - К.: Основи, 1993.
 9. Розпутенко І., Юрчишин В. Інформаційні технології у фінансах. - К.: ІДУС, 1994.
 10. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора. - К.: Основи, 1998.
 11. Чуряк Д. Фіскальна політика, фіскальна структура і бюджет. Конспект лекцій.-К.: 1994.
 12. Василик О.Д. Державні фінанси України.-К.,1997.-383 с.
 13. Литнева Н.А., Малявина Л.И. Бухгалтерский учет. Проф.образование, 2007.
 14. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для вузів. За ред. Ф.Ф.Бутинця. 7-е видання. ПП «Рута». 2006.
 15. Дальків Й.Я., Остапюк М.Я. Бухгалтерський облік. Підручник. 2007
 16. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. Підручник. 2008.
 17. Всеукраїнське видання для бюджетних організацій «Баланс. Бюджет», 2008.
 18. «Бюджетная бухгалтерия». Издательско-консалтинговая корпорация «Фактор», 2008.
 19. Всеукраїнська бухгалтерська професійна газета «Все про бухгалтерський облік», 2008.
 20. Закони України: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»: станом на 11.06.2009 р.: (відповідає офіц.тексту). – К., 2009. – 64 с.