Модуль ЗН-5

Модуль ЗН-5. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

Мета модулю:

- підвищення загального рівня правової культури державних службовців, засвоєння ними методологічних засад самостійного поглиблення юридичних знань, вироблення вмінь їх застосування в межах правового поля України при реалізації процесуально-процедурної моделі поведінки державних службовців.    

 

Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

  • розкривати зміст основних конституційних прав громадян, пояснювати механізм забезпечення законності й гуманізму управлінської діяльності, наводити різновиди правового впливу в процесі керівництва, управління, правового регулювання, а також давати пояснення щодо застосування відповідних механізмів, давати інтерпретацію суспільно-правових та природно-правових детермінантів управління, володіти методами пізнання та удосконалення правової організації управління у відповідній сфері діяльності, визначати межі впливу права на процес управління даною галуззю   (сферою   діяльності),   суспільством, природокористуванням;

 

  • аналізувати склад дій та відносин, які потребують правового врегулювання, визначати межі право-(нормо)творчості та потребу в ній у застосуванні до конкретної сфери управлінської діяльності, мати уявлення про основні принципи прогнозування правових та соціально-економічних наслідків запровадження нормативно-правових актів, управлінських заходів тощо;

 

  • у сфері правозастосування обґрунтовано обирати норми правового впливу в процесі управління, керівництва, правового регулювання, пропонувати правові заходи розв'язання проблем у випадках прогаленості законодавства, давати оцінку законності рішень на основі чинних правових норм, якими регулюються правовідносини держави з суб'єктами господарювання, об'єднаннями громадян, юридичними та фізичними особами;

 

  • володіти основами систематизації чинного законодавства України, наводити перелік інформаційних джерел, які містять інформацію правового змісту, аналізувати правові акти на предмет їх галузевої приналежності, типу, мети і характеру управлінських дій, визначати вид документа, що розробляється, відповідно до обраного способу правового впливу і бажаного результату управлінських дій.

 

Зміст модулю:

 

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1. Конституційні засади державного управління і державної служби.

 

 

 Визначення основних засад державного управління в Конституції України Політична система як результат взаємовпливу інститутів і норм в політико-правових відносинах та їх складові елементи. Система органів держави та їх компетенція та статус, публічна влада. Фундаментальна роль Конституції в розвитку українського законодавства, впровадження конституційних норм в поточне законодавство. Гілки державної влади в Україні та взаємовідносини між ними, гілки державної влади та державне управління. Конституція України як основа подальшого вдосконалення правового регулювання системи державного управління і самоврядування; соціально-правова держава. Державна служба. Роль і значення конституційних положень щодо формування державно-службових відносин Конституційні права і обов'язки громадян та конституційний статус державних службовців.

 

2. Нормативно-правові акти що регламентують державне управління.

 

 

 Система правових актів, що регламентують державне управління (закони, укази, постанови, накази, розпорядження, договори, угоди), їх призначення та необхідність реалізації. Галузь законодавства, галузева належність правового акту, предмет і метод правового регулювання. Систематизація правових актів державного управління її основні форми (кодифікація, інкорпорація, консолідація) та завдання.

 

3. Застосування права в державному управлінні та його принципи.

 

 

 Суспільно-правові чинники застосування права. Законність, доцільність та обгрунтованість правозастосовної діяльності в державному управлінні, презумпція, прецедент. Міжнародні стандарти правозастосовної діяльності (білль про права людини, чинні міжнародні договори, складові національного законодавства, ратифікація та імплементація). Правозастосування в умовах прийняття управлінського рішення; одержання доручень, які суперечать чинному законодавству, відповідальність суб'єктів управлінського процесу.

 

4. Етапи та порядок правозастосування в державному управлінні.

 

 

 Аналіз фактичного складу дій, суспільних відносин, які мають бути урегульовані правом. Сутність нормативного управління та ситуаційного правозастосування. Норми правового впливу в процесі керівництва, управління, правового регулювання. Вибір правової норми щодо нормативного та ситуаційного управління. Процесуальне правова та процедурна форма управлінського рішення (процесуальна норма, процесуальні провадження процедура). Правові аспекти прийняття управлінського рішення за критеріями обґрунтованості, законності, доцільності та ефективності. Правова оцінка прийнятої о рішення.

 

5. Правова регламентація державної служби

 

 

 Державна служба як правовий інститут, як складова публічного права. Державні службовці як суб'єкт адміністративного права; основні засади і принципи адміністративного права у застосуванні до державної служби. Структура інституту державної служби, основні педінститути (приписів, статусу посади і посадової особи, державно-службових відносин, етики державного службовця, державної дисципліни, кадрового забезпечення тощо). Взаємодія правового інституту державної служби з іншими галузями права (фінансовим, господарським, трудовим, міжнародним тощо).

 

6. Дотримання законності при виконанні завдань державного управління

 

 Законність дій влади як головна умова досконалості державних  органів. Механізм і засоби проведення в життя законів.  Об'єктивність     законодавства,     властивості     законності   (однозначність  розуміння  та  здійснення,   універсальність, всеохоплюваність, рівність у правовідносинах сторін, публікація закону,  гарантованість,  стійкість).  Проблема забезпечення законності в державному управлінні: механізми і структури (вертикальна і горизонтальна побудова державної влади, судова влада).   Контрольні   механізми   забезпечення   законності. Правопорядок як система стабільних правових зв'язків і відносин з і реалізації права. Співвідношення законності, правопорядку раціональності, доцільності в державному управлінні. Дисципліна як засіб забезпечення законності в державному управлінні; види і процедури юридичної відповідальності.

 

7. Правотворча ініціатива та її втілення органами державного управління

 

 Правотворчість і нормотворчість в роботі органів державного управління. Правотворча ініціатива та її етапи: збір інформації, попередні рішення, прогнозування, експертна оцінка. Прогалини в управлінському законодавстві, їх подолання і наповнення; використання    права,    закону;    презумпція,    традиція. Експериментування в правотворчості та його інструменти: ретроспективний аналіз, прогноз; законодавча узгодженість управлінських правових норм.

 

8. Причини та умови, що призводять до порушення антикорупційного законодавства, та заходи з їх усунення

 

 Соціальна ситуація в державі як передумова корупційних проявів на  державній службі.   Соціально-економічні,   політичні,   організаційно-управлінські, морально-психологічні детермінанти  корупції в Україні. Правове регулювання боротьби з корупцією на державній службі. Основні напрямки попередження корупції: загальна,  спеціальна,  індивідуальна профілактика. Відповідальність за вчинення корупційних дій.

 

9.Правозастосовчі норми Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

 

 Заходи щодо запобігання та протидії корупції. Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції. Відповідальність за корупційні правопорушення. Усунення наслідків корупційних правопорушень. Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції.